ilij_logo
jo_logo
UCM_red_napis
Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny istnieje od początku funkcjonowania Uczelni, czyli od 28 czerwca 1969 roku. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą i znakomitą bazą dydaktyczną (studio radiowe, telewizyjne, laboratoria językowe, nowoczesne pracownie), umożliwiającą wszechstronne kształcenie na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów. Wydaje kilka czasopism naukowych: „Respectus Philologicus” (wspólnie z Uniwersytetem Wileńskim Wydział w Kownie), „Token”, „Kieleckie Studia Filologiczne”, „Almanach Historyczny”, „Między Wisłą a Pilicą”, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, „Studia Rusycystyczne”.

W skład Wydziału wchodzi: Instytut Historii, Instytut Filologii Polskiej, Instytut Filologii Obcych, Instytut Dziennikarstwa i Informacji [od 1 października 2019 roku: Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Instytut Historii, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej].

Wydział Humanistyczny jest pierwszą jednostką Uczelni, która uzyskała pełnię praw akademickich. W 1989 roku Rada Wydziału Humanistycznego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie historii; w 1998 roku  –  do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; w 2002 roku – do przyznawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii; w 2012 – do doktoryzowania w zakresie literaturoznawstwa. W 2017 roku, w wyniku oceny działalności naukowej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Wydział uzyskał kategorię A.

Pracownicy Wydziału Humanistycznego prowadzą wielokierunkowe badania w kilku wiodących dyscyplinach i specjalnościach: językoznawstwo (w tym również angielskie, niemieckie i rosyjskie), historia, literaturoznawstwo, bibliologia, nauki o mediach, archeologia, historia sztuki, kulturoznawstwo. Badania te w wielu przypadkach mają charakter interdyscyplinarny.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOSKONAŁA NAUKA

Nazwa zadania: „Język ojczysty w XXI wieku
– system edukacja, perspektywy
(pamięci Prof. Michała Jaworskiego)”

DOFINANSOWANIE

37 052

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

41 851

Skip to content