MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

„Język ojczysty w XXI wieku – system, edukacja, perspektywy”
(pamięci Profesora Michała Jaworskiego)

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do uczestnictwa w konferencji naukowej na temat statusu i roli języka ojczystego we współczesnym świecie (ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego).

Konferencja poświęcona jest refleksji nad współczesnymi badaniami dotyczącymi języka ojczystego i jego dydaktyki w perspektywie lokalnej i międzynarodowej. Odwołuje się do ustaleń badawczych na temat akwizycji i edukacji L1 (języka ojczystego). Przedmiotem oglądu będzie język polski oraz inne języki europejskie nabywane i eksplorowane jako języki pierwsze.

Celem debaty naukowej jest ukazanie stanu badań nad językiem polskim oraz dydaktyki języka i literatury polskiej na tle innych europejskich paradygmatów i praktyk. Planowane online w dniach 17.11.2022 – 18.11.2022 r. spotkanie naukowe zainicjuje współpracę naukową między naukowcami z różnych krajów, umożliwi też upowszechnienie wyników polskich badań związanych z nauczaniem i uczeniem się języka ojczystego.

Organizatorzy mają nadzieję na wymianę poglądów na nowoczesne sposoby badania języka ojczystego w jego wielu uwikłaniach, a także na opis jego akwizycji i tendencji we współczesnej dydaktyce. Efektem będzie także rejestr różnorakich relacji, w które wchodzi język ojczysty (praktyki badawcze, akcje społeczne, zmiany pod wpływem nowoczesnych technologii, język ojczysty osób z doświadczeniem migracji, język edukacji szkolnej itd.), które zostaną zebrane w materiałach konferencyjnych i publikacji w języku angielskim w zagranicznym wydawnictwie naukowym (poziom II na liście wydawnictw MEiN).

Konferencja nawiązuje do tradycji badań nad kształceniem języka ojczystego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i upamiętnia wybitnego dydaktyka języka polskiego – Profesora Michała Jaworskiego.

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień w następujących sekcjach tematycznych:

  1. Akwizycja języka ojczystego – metodologia badań i praktyka.
  2. Stan i perspektywy badań nad dydaktyką języka ojczystego. Wyzwania edukacyjne w dobie nowoczesnych technologii.
  3. Interferencje językowe. Rola języka ojczystego w procesie edukacji języków obcych. Język polski jako drugi, obcy, odziedziczony.
  4. Współczesne kierunki badań nad leksyką języka ojczystego.
  5. Współczesne kierunki badań nad systemem gramatycznym języka ojczystego.
  6. Język ojczysty w kontekstach społeczno-kulturowych.
  7. Dydaktyka języka polskiego. Programy – podręczniki – materiały.
  8. Język ojczysty w realiach edukacji szkolnej i pozainstytcjonalnej – praktyka, potrzeby, perspektywy.
  9. L1 i doświadczenie migracji – kształcenie dzieci i młodzieży z kontekstem migracyjnym w polskim (ojczystym) systemie edukacyjnym.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej konferencji pod linkiem: https://konferencjaojczysty.ujk.edu.pl.

Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie przesłana do uczestników na podane przez nich adresy e-mail.

Wysokość pełnej opłaty konferencyjnej (na dofinansowanie publikacji) – 300 zł; opłata ulgowa (studenci i doktoranci) – 250 zł.

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy UJK:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

nr 69 1140 2020 0000 3550 9900 1055

z dopiskiem „JĘZYK OJCZYSTY W XXI WIEKU”.

Organizatorzy

dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska

dr hab. prof. UJK Anna Wileczek

dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan

dr Katarzyna Ostrowska

mgr Marta Kwaśniewska

mgr Patrycja Kubicha

mgr Dominika Czarnota-Zdybicka

mgr Anita Jagun

Sekretarze konferencji:

dr Agnieszka Rosińska-Mamej
agnieszka.rosinska-mamej@ujk.edu.pl

mgr Marta Kwaśniewska
marta.kwasniewska@ujk.edu.pl