Małgorzata Karwatowska

Małgorzata Karwatowska

  • Prof. dr hab.

Autorka ponad 200 publikacji [w tym 7 monografii autorskich i współautorskich: Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych, Lublin 2001; Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin 2005 (współaut. J. Szpyra-Kozłowska); Uczeń w świecie wartości, Lublin 2010; Autorytety w opiniach młodzieży, Lublin 2012; Światy uczniowskie. Język – Media – Komunikacja, Lublin 2014 (współaut. L. Tymiakin); Wśród stereotypów i tekstów kultury. Studia lingwistyczne, Lublin 2020 (współaut. L. Tymiakin); Maska w „czasach zarazy”. Covidowe wizerunki masek – typologie i funkcje, Lublin 2021 (współaut. E. Głażewska)] poświęconych językowemu obrazowi świata utrwalonemu w tekstach młodzieży (zwłaszcza rozumieniu pojęć aksjologicznych), lingwistyce płci, etyce słowa oraz dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej. Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i kierownik Katedry Edukacji Polonistycznej. Redaktor naczelna rocznika Annales UMCS Sectio N – „Educatio Nova” (40 pkt). Członek rad naukowych i recenzenckich wielu pism naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Zarządu Wydziału I Nauk Humanistycznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Chełmskiego Towarzystwa Naukowego, Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Etyki Komunikacji Polskiej Akademii Umiejętności.

Wszystkie sesje prowadzone przez - Małgorzata Karwatowska

Day Two 18/11/2022 09:00
Day one 17/11/2022 09:00
10:30 am-12:00

Panel debate: The modern Polish language in communicative and cultural reality

Dzień drugi 18/11/2022 09:00
Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00
10:30 - 12:00

Debata panelowa: Współczesna polszczyzna w realiach komunikacyjnych i kulturowych