Elżbieta Awramiuk

Elżbieta Awramiuk

  • prof. dr hab. Elżbieta Awramiuk

ELŻBIETA AWRAMIUK, prof. dr hab., językoznawczyni polonistyczna, pracuje w Katedrze Językoznawstwa Porównawczego i Stosowanego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się problematyką kształcenia językowego (lingwodydaktyką, także w aspekcie porównawczym oraz w odniesieniu do glottodydaktyki), ortografią oraz fonetyką i fonologią współczesnej polszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu systemu grafemicznego na przyswajanie języka pisanego oraz praktyki przekazywania informacji o mowie polskiej. Autorka monografii: Systemowość polskiej homonimii międzyparadygmatycznej (1999), Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku (2006), Zapisać mowę. Wybrane zagadnienia graficznej reprezentacji tekstów polskich (2021) oraz książki popularnonaukowej Sto pytań do językoznawcy, czyli poważne odpowiedzi na niepoważne pytania (2016). Współautorka publikacji: Słownik gramatyki języka polskiego (2002), Frazeologia w kształceniu językowym (2017) oraz Bateria Testów Pisania BTP IBE. Podręcznik (2015). Redaktorka i współredaktorka kilku tomów Z problematyki kształcenia językowego (2012, 2014, 2016, 2018, 2020) oraz wieloautorskiej monografii Język ojczysty w edukacji szkolnej w Polsce, Czechach i na Słowacji. W okresie 2004-2012 członkini Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Od 2005 r. członkini zespołu redakcyjnego czasopisma „L1 – Educational Studies in Language and Literature”, które stanowi forum wymiany informacji na temat najnowszych badań i teorii dotyczących uczenia się i nauczania języka ojczystego. W latach 2015-2019 członkini zarządu (sekretarz) ARLE (International Association for Research in L1 Education – languages, literatures and literacies), a od 2013 r. członkini SIG EduLing (Special Interest Group Educational Linguistic) w ramach ARLE.

Wszystkie sesje prowadzone przez - Elżbieta Awramiuk

Day Two 18/11/2022 09:00
10:00 - 11:30 am

Panel debate

12:00 - 02:00 pm

Session One

Day one 17/11/2022 09:00
12:00 - 12:30 pm

Discussion

12:30-2:30 pm

Session One

Dzień drugi 18/11/2022 09:00
10:00 - 11:30

Debata panelowa: Współczesne nauczanie języków ojczystych. Doświadczenia, metody, wyzwania

12:00 - 14:00

SESJA PIERWSZA

Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00
12:00 - 12:30

Dyskusja

12.30 – 14.30

SESJA PIERWSZA