Artur Rejter

Artur Rejter

  • prof. dr hab.

Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląskim (1994), gdzie również się doktoryzował (1998) i habilitował (2007). Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w 2017 r. Zainteresowania naukowe i główne obszary badawcze: historia języka polskiego, genologia lingwistyczna, lingwistyka tekstu i dyskursu, stylistyka, onomastyka literacka i onomastyka dyskursu, leksykologia i semantyka historyczna, lingwistyka płci. Autor sześciu monografii i ponad stu czterdziestu artykułów. Redaktor i współredaktor kilku wydawnictw naukowych. Publikuje w czasopismach naukowych, monografiach wieloautorskich, w kraju i za granicą. W latach 2008-2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych w Instytucie Języka Polskiego UŚ. Od 2019 roku członek Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji oraz Rady Programowej Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Od 2020 roku członek Komitetu Językoznawstwa PAN, w ramach którego kieruje Komisją Onomastyczną. Założyciel i opiekun (od 2003 do 2008 r.) Sekcji Historycznojęzykowej Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców UŚ. Prowadził wykłady i konwersatoria we Włoszech (Rzym, Turyn, Lecce), w Niemczech (Halle, Lipsk, Berlin, Kolonia), na Białorusi (Mińsk), na Ukrainie (Kijów), w Bułgarii (Veliko Tyrnovo), na Łotwie (Daugavpils), na Węgrzech (Piliscsaba), w Macedonii (Skopje), w Chinach (Shenyang). W latach 2008-2009 wykładał na gender studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Językoznawstwa PAN (Oddział w Katowicach), Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, „Via Linguae” Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ. Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1487-859X Wybrane publikacje: Nazwy własne w kon/tekstach kultury. Katowice 2019, s. 316. Science towards cultural memory — (about) alchemy discourse(s). „Stylistyka”, 2019, nr 28: Styl i pamięć, s. 361-372. Strukturalnotekstowe wyznaczniki dyskursu naukowego wieków dawnych. W: Ciesek-Ślizowska B., Duda B., Ficek E., Sujkowska-Sobisz K., red.: Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje). Katowice 2019, s. 178-195. Funkcje środków wartościujących w polskim dyskursie naukowym XVI wieku. „Stylistyka”, 2018, nr 27: Styl i aksjologia, s. 33—46. Instrumentarium współczesnej lingwistyki wobec przemian polszczyzny ostatniego stulecia. „Roczniki Humanistyczne”, 2018, t. 66, z. 6, s. 163—176. Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu. Katowice 2016, s. 240. Płeć – język – kultura. Katowice 2013, s. 188. Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności. Katowice 2006, s. 272. Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia. Katowice 2002, s. 302. (współautorstwo: U. Burzywoda, D. Ostaszewska, M. Siuciak). Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej. Katowice 2000, s. 140.

Wszystkie sesje prowadzone przez - Artur Rejter

Day Two 18/11/2022 09:00
Day one 17/11/2022 09:00
10:30 am-12:00

Panel debate: The modern Polish language in communicative and cultural reality

Dzień drugi 18/11/2022 09:00
Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00
10:30 - 12:00

Debata panelowa: Współczesna polszczyzna w realiach komunikacyjnych i kulturowych