CONFERENCE PROGRAM

9:00-9:30 am #online

Opening of the conference

Occasional speeches

Occasional speeches

9:30-9:45 am #online

The scientific legacy of Professor Michał Jaworski – virtual book exhibition

Display of a virtual exhibition of books by Professor Michał Jaworski

Display of a virtual exhibition of books by Professor Michał Jaworski

9:45-10:30 am #online

The Polish Language: heritage – the present – perspectives

Lecture: Współczesny język polski jako L1 – otwartość i ograniczenia w zakresie neologizacji, [Modern Polish as L1 –

Lecture: Współczesny język polski jako L1 – otwartość i ograniczenia w zakresie neologizacji, [Modern Polish as L1 – broadness and limitations in neologisation], University of Warsaw Professor Katarzyna Kłosińska, Ph.D., the President of the Council for the Polish Language, University of Warsaw

10:30 am-12:00 #online

Panel debate: The modern Polish language in communicative and cultural reality

Panel debate: The modern Polish language in communicative and cultural reality Moderation: Professor Marek Ruszkowski, Ph.D. (Jan Kochanowski

Panel debate: The modern Polish language in communicative and cultural reality

Moderation: Professor Marek Ruszkowski, Ph.D. (Jan Kochanowski University in Kielce)

Participants: Professor Małgorzata Karwatowska, Ph.D. (Maria Curie-Skłodowska University), Professor Jarosław Płuciennik, Ph.D. (University of Łódź), Professor Artur Rejter, Ph.D. (University of Silesia)

12:00 - 12:30 pm #online

Discussion

Discussion

Discussion

12:30-2:30 pm #online

Session One

Section I The Contemporary Polish language – its state and changes 1. Nicolaus Copernicus University Professor Małgorzata Gębka-Wolak,

Section I The Contemporary Polish language – its state and changes

1. Nicolaus Copernicus University Professor Małgorzata Gębka-Wolak, Ph.D. (Nicolaus Copernicus University, U progu językowej (r)ewolucji. Gramatyka niebinarna jako uzupełnienie system morfoskładniowego współczesnej polszczyzny [On the verge of a language (r)evolution: non-binary grammar as a supplement of the morpho-syntactic system of the modern Polish language]

2. Anna Stasienko, Ph.D. (University of Rzeszów) O parcelacji we współczesnym języku polskim [On parceling in the modern Polish language]

3. Jarosław Łachnik, Ph.D. (University of Warsaw), Ignorancja, premedytacja czy może coś jeszcze? O wariantach ortograficznych najnowszych jednostek leksykalnych w polszczyźnie [Ignorance, premeditation, or maybe something more? On the orthographic variants of the newest lexical units in Polish]

4. Marta Nowosad-Bakalarczyk, Ph.D. (Maria Curie-Skłodowska University), Pluralia tantumwe współczesnej polszczyźnie – centrum i peryferie kategorii [Pluralia tantum in modern Polish – the center and peripheries of the category]

5. Ewa Boksa, Ph.D. (Jan Kochanowski University in Kielce), Wykrywanie i klasyfikacja emocji oraz jej wpływ na intencję w wypowiedziach Contact Centre [Detection and classification of emotions and its effect on the intention in Contact Centre messages]

Section II Mother tongue – Foreign tongue – Multilingualism

1. University of Silesia Professor Iwona Loewe, Ph.D. (University of Silesia) Biografie językowe osób wielojęzycznych. Refleksje o języku ojczystym [Language biographies of multilingual people: Reflections on the mother tongue]

2. Tomasz Niestorowicz, Ph.D. (John Paul II Catholic University of Lublin), Interferencje morfoskładniowe z języka ojczystego w wypowiedziach pisemnych polskich studentów uczących się języka hiszpańskiego jako obcego o [Morpho-syntactic interference from the mother tongue in written statements of Polish students learning Spanish as a foreign language]

3. Stanislav Aprilashvili, M.A. (University of Warsaw), Wpływ „Ustawy o zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego” na nauczanie języka polskiego we Lwowie e [The influence of the Act on guaranteeing the functioning of the Ukrainian language as a national language on the teaching of the Polish language in Lviv]

4. Jan Kochanowski University Professor Martyna Król-Kumor, Ph.D., Magdalena Ambra Wójcik, M.A. (Jan Kochanowski University in Kielce), Język ukraiński jako ojczysty i jego rola w kształtowaniu tożsamości narodowej [Ukrainian as a mother language and its role in shaping national identity]

5. Julia Stefanyszyn, Ph.D., Oksana Lozynska (Ivan Franko Nationa University of Lviv, Ukraine), Kompetencje w zakresie poszczególnych sprawności testowanych na poziomie B1 u studentów po pierwszym roku studiów polonistyki lwowskiej [Competence in given skills tested on the B1 level in students after the first year of Lviv Polish Studies]

6. Prof. Aleksander Głotow, Ph.D. (Regional Humanitarian and Pedagogical Academy of Taras Shevchenko in Kremenets, Ukraine), Kształtowanie się języka ukraińskiego jako języka państwowego dla wszystkich Ukraińców [The development of the Ukrainian language as the state language for all Ukrainians]

2:30-3:30 pm #online

Lunch break

Lunch break

Lunch break

3:30-5:30 pm #online

Session Two

Section III Language in social contexts 1. 1. Barbara Pędzich, Ph.D. (University of Warsaw, Language Observatory of the

Section III Language in social contexts

1. 1. Barbara Pędzich, Ph.D. (University of Warsaw, Language Observatory of the University of Warsaw), Leksyka środowiskowa w słowniku neologizmów Obserwatorium Językowego UW (wybrane problemy) [Environmental lexis in the dictionary of neologisms of the Language Observatory of the University of Warsaw (chosen issues)]

2. Jan Kochanowski University Professor Anna Wileczek, Ph.D. (Jan Kochanowski University in Kielce), Profesjolekt współczesnych nauczycieli jako przykład zawodowej odmiany języka polskiego [Professiolect of modern teachers as an example of an occupational variant of Polish]

3. Jan Kochanowski University Professor Joanna Senderska, Ph.D. (Jan Kochanowski University in Kielce) Jak młodzież mówi i pisze w Sieci (na podstawie materiału Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży) [How the youth speak and writes on the Internet (on the basis of material from the Observatory of Youth Language and Culture)]

4. Agnieszka Rosińska-Mamej, Ph.D. (Jan Kochanowski University in Kielce), Gerontomowai/a młodomowa. O języku młodzieży i seniorów w [Elderspeak and youth speak. On the language of young and senior people]

5. Danuta Parlak, M.A. (Doctoral School of Social Sciences of the University of Warsaw), Język w relacjach międzypokoleniowych. Komunikacja z osobami starszymi [Language in intergenerational relationships: Communication with elderly people]

Section IV Language and communication disturbances

1. University of Gdańsk Professor Stanisław Milewski, Ph.D., University of Gdańsk Professor Katarzyna Kaczorowska-Bray, Ph.D., Logopedia XXI wieku – nowe wyzwania i płaszczyzny badawcze e [Speech therapy in the 21st century – new challenges and research levels]

2. Adam Mickiewicz University Professor Marta Wrześniewska-Pietrzak, Ph.D. (Adam Mickiewicz University in Poznań) Jak i po co badać znajomość leksyki języka polskiego u g/Głuchych uczniów? [How and why to study the knowledge of the lexis of Polish in deaf children?]

3. Karolina Ruta-Korytowska, Ph.D. (Adam Mickiewicz University in Poznań), Językojczysty jako obcy – kształcenie językowe uczniów G/głuchych w Polsce [The mother tongue as a foreign language – the language education of deaf children in Poland]

4. Natalia Siudzińska, Ph.D. (University of Warsaw) Problemy z interpretacją fonologicznątzw. nosówek w języku polskim [Problems with phonological interpretation of so-called nasals in the Polish language]

5. University of Warsaw Professor Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Ph.D. (University of Warsaw), Wybrane problemy z interpretacją fonologiczną polskich głosek zwarto-wybuchowych [Chosen problems with phonological interpretation of Polish explosive sounds]

6:00-7:00 pm #online

Workshop

Interaktywny język – aplikacje internetowe w edukacji językowej [Interactive language – Internet applications in language education] Izabela Żelazny,

Interaktywny język – aplikacje internetowe w edukacji językowej [Interactive language – Internet applications in language education] Izabela Żelazny, M.A. (English College, Poland)

7:00-8:00 pm #online

Evening of Tribute dedicated to the memory of Professor Michał Jaworski

Mistrz i uczniowie [Master and apprentices] moderation – Jan Kochanowski University Professor Stanisław Cygan, Ph.D. (Jan Kochanowski University

Mistrz i uczniowie [Master and apprentices] moderation – Jan Kochanowski University Professor Stanisław Cygan, Ph.D. (Jan Kochanowski University in Kielce)

09:00 - 09:45 am #online

Mother tongues – communities – borderlines

Plenary lecture: Metaphors live in language. First language from the cognitive perspective, prof. Zoltán Kövecses (Hungary)

Plenary lecture: Metaphors live in language. First language from the cognitive perspective, prof. Zoltán Kövecses (Hungary)

10:00 - 11:30 am #online

Panel debate

Panel debate: Modern teaching of native languages. Experiences, methods, and challenges. Moderation: University of Białystok Professor Elżbieta Awramiuk,

Panel debate: Modern teaching of native languages. Experiences, methods, and challenges.

Moderation: University of Białystok Professor Elżbieta Awramiuk, Ph.D. (University of Bialystok)/Ana Luisa Costa (Portugal, EDULINK)

Participants: Xavier Fontich, Ph.D. (Universitat Autònoma de Barcelona, Spain; vice-president of the International Association for Research in L1 Education), doc. Kaisu Rättyä, Ph.D. (Tampere University, Finland), doc. Stanislav Štěpáník, Ph.D. (Univerzity Palackého v Olomouci, Czechia)

11:30 am - 12:00 #online

Discussion

Discussion

Discussion

12:00 - 02:00 pm #online

Session One

Section V Didactics of the Polish language 1. Maria Curie-Skłodowska University Professor Iwona Morawska, Ph.D. (Maria Curie-Skłodowska University),

Section V Didactics of the Polish language

1. Maria Curie-Skłodowska University Professor Iwona Morawska, Ph.D. (Maria Curie-Skłodowska University), Wiersze omowie ojczystej na lekcjach języka polskiego [Poems about native language in Polish classes]

2. Renata Janicka-Szyszko, Ph.D. (The Jacob of Paradies University), Kształcenie językowe w podstawie programowej a jego realizacja w serii podręczników wydawnictwa OPERON (z doświadczeń praktyka) [Language education in the core curriculum versus its implementation in the OPERON publishing house textbook series (practitioner’s experience)]

3. Katarzyna Wojtowicz, M.A. (Doctoral School in the Humanities - Jagiellonian University), System pojęciowo-terminologiczny dotyczący przymiotnika w podręcznikach do języka polskiego dla szkół podstawowych. Analiza komponentu informacyjnego i ćwiczeniowego [Conceptual and terminological system concerning the adjective in Polish language textbooks for elementary schools. Analysis of the information and exercise component]

4. Grair Magakian, Ph.D. (University of Silesia), Dydaktyka języka polskiego. Programy – podręczniki – materiały: o nauczaniu języka polskiego w Armenii [Polish language didactics. Programs - textbooks - materials: On teaching the Polish language in Armenia]

5. Anita Jagun, M.A. (Jan Kochanowski University in Kielce), Technologia okiem polonisty. Stosowanie aplikacji cyfrowych w nauczaniu L1 w Polsce. [Technology Through the Eyes of a Polish Teacher. The Use of Digital Applications in L1 Education in Poland]

Section VI Language and Modern Phenomena

1. Angela Espinosa Ruiz, Ph.D. (University of Warsaw), Hodny TikTok: Belarusian-Language TikTok Videos as a Cultural Phenomenon

2. Azmat Farooq Ahmad Khurram, Ph.D. (Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology, Punjab, Pakistan), Effect of Metacognitive Self-Consciousness on Research Burnout: An Experiment

3. Assoc. Prof. Živilė Nemickienė, Ph.D./& Eglė Navickaitė, B.A. (Vilnius University, Wilno, Litwa), Structural features of Lithuanian blends

4. prof. dr hab. Oksana Labashchuk (Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraina), Narrative interviews about war experiences and language issues: Ethics and methodology

5. prof. dr hab. Olena Pchelintseva (Cherkasy State Technological University, Ukraina), War, language and culture: What is happening in the Ukrainian language space after February 24

6. prof. dr hab. Oleksandr Volkovynskyi (Ivan Ohienka National University, Ukraine) Еволюція польського і українського медійного мовлення в соціокультурних аспектах Evolution of the speech of the Polish and Ukrainian media in socio-cultural aspects]

Section VII Language in cultural contexts

1. Pedagogical University of Krakow Professor Anna Ślósarz, Ph.D. (Pedagogical University of Krakow),, Percepcja tekstów literackich w ramach multimedialnych modułów tematycznych (MMT) [Perception of literary texts within multimedia thematic modules]

2. Ilona Gumowska-Grochot, Ph.D. (Maria Curie-Skłodowska University), Językowy obraz starościwe współczesnej książce dla dzieci (z nurtu literatury terapeutycznej) [Linguistic image of old age in a contemporary children's book (therapeutic literature stream)]

3. Elwira Bolek, Ph.D. (Maria Curie-Skłodowska University), Znaczenie obrazu w znaczeniach języka – co się kryje pod nazwą „multimodalność drugiego stopnia” ” [The importance of the image in the meanings of language - what is hidden under the name "multimodality of the second degree"]

4. Beata Piecychna, Ph.D. (University of Bialystok) Kultura języka polskiego w dydaktyce przekładu pisemnego – tendencje oraz perspektywy [Culture of the Polish language in the didactics of written translation - trends and perspectives]

5. Jan Kochanowski University Professor Dorota Połowniak-Wawrzonek, Ph.D. (Jan Kochanowski University in Kielce), Metafora MIŁOŚĆ I/LUB POŻĄDANIE to PRZYJMOWANIE POKARMU we współczesnej polszczyźnie [The metaphor LOVE AND/OR DESIRE is FOOD INTAKE in the contemporary Polish language]

02:00 - 03:00 pm #online

Lunch break

Lunch break

Lunch break

03:00 - 05:00 pm #online

Session Two

Section VIII Language and expression 1. Agata Hącia, Ph.D. (University of Warsaw) Wartość aksjologiczna i ekspresywna neologizmów współczesnego

Section VIII Language and expression

1. Agata Hącia, Ph.D. (University of Warsaw) Wartość aksjologiczna i ekspresywna neologizmów współczesnego języka polskiego – wybrane problemy (na materiale Obserwatorium Językowego UW) [Axiological and expressive value of neologisms of contemporary Polish language - selected problems (based on the material from the University of Warsaw Language Observatory)]

2. Kazimierz Wielki University Professor Iwona Benenowska, Ph.D. (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz), Listy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z aksjolingwistycznej perspektywy badawczej [Listy [Letters] by Maria Pawlikowska-Jasnorzewska from an axiolinguistic research perspective]

3. Anna Miłoszewska-Kiełbiewska, Ph.D. (University of Warsaw), Językowe sposoby demonstrowania szacunku wobec Ukrainy i Ukraińców w mediach społecznościowych w marcu 2022 roku [Linguistic ways of demonstrating respect towards Ukraine and Ukrainians on social media in March 2022]

4. prof. Ałła Krawczuk, Ph.D. (University of Lviv), Swoistość gratulacji i życzeń we współczesnej prasie wydawanej w języku polskim w Ukrainie (na tle normy ogólnopolskiej) [The peculiarity of congratulations and good wishes in the contemporary press published in the Polish language in Ukraine (on the background of the nationwide norm in Poland)

Section IX Language and corpus studies

1. Karolina Lisczyk, Ph.D. (University of Silesia), Korpusy językowe w służbie aksjolingwistyki. O jakościowo-ilościowych badaniach semantycznych na przykładzie czasownika „gorszyć (się)” [Language corpora in the service of axiolinguistics. On qualitative-quantitative semantic research on the example of the verb "gorszyć (się)"]

2. Michał Szczyszek, Ph.D. (Adam Mickiewicz University), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy), Leksyka w korpusie i w kontekstach. Kryzys widziany okiem języka [Scientific and Academic Computer Network - National Research Institute), Lexicon in the corpus and in contexts. Crisis seen through the eye of language]

3. Katarzyna Ostrowska, Ph.D. (Jan Kochanowski University), Słownictwo współczesnego reportażu książkowego – wstęp do badań korpusowych [Vocabulary of contemporary book reportage - an introduction to corpus research]

4. Aleksandra Wieczorek, Ph.D. (The Institute of Polish Language of the Polish Academy of Sciences), Zastosowanie parsera zależnościowego do analizy składniowej tekstów średniopolskich [Application of dependency parser for syntactic analysis of Middle Polish texts]

05:30 - 06:15 pm #online

Final concert "Złota era jazzu", Wojciech Lipiński with the band

Final concert “Złota era jazzu", (Wojciech Lipiński – electric and classical guitar; Michał Braszak – double bass; Aleksandra

Final concert “Złota era jazzu", (Wojciech Lipiński – electric and classical guitar; Michał Braszak – double bass; Aleksandra Lipińska – vocals)

06:15 pm #online

the end of the conference

the end of the conference

the end of the conference